ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Assistant / Civil Engineer 3

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา/โครงสร้าง
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงาน/ออกแบบ อย่างน้อย 5-10 ปี (เคยผ่านการทำงานในโครงการอุโมงค์มาก่อน)
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Assistant / Civil Engineer 2

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา/โครงสร้าง
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงาน/ออกแบบ อย่างน้อย 5-10 ปี (เคยผ่านการทำงานในโครงการอุโมงค์มาก่อน)
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ

Assistant / Civil Engineer

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา/โครงสร้าง
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย – หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงาน/ออกแบบ อย่างน้อย 5-10 ปี (เคยผ่านการทำงานในโครงการอุโมงค์มาก่อน)
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญ